Uploader: Harley
Country: Denmark
Uploaded: Jun 29, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download bybelstudie pdf

BY B E L S T U D I E
BY B E L S T U D I E
Kopiereg © Bybelkor 2016
Bybelkor is ’n afdeling van Bybel-Media
Bybel-Media, Privaatsak X5, Wellington 7654
Bestellings: 0860 26 33 42
www.bybelmedia.org.za
Alle regte voorbehou.
Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder die skriftelike toestemming
van die uitgewer gereproduseer of in enige vorm of langs enige elektroniese
of meganiese weg weergegee word nie, hetsy deur fotokopiëring,
bandopname, of enige ander stelsel van inligtingbewaring.
Skrifaanhalings in hierdie publikasie kom uit die Bybel in
Afrikaans © 1983, 1990. Bybelgenootskap van Suid-Afrika.
Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.
Ontwerp deur Natascha Olivier
Geset in 10 pt op 14 pt Myriad pro deur Marthie Steenkamp
Omslag ontwerp deur Natascha Olivier
Eerste uitgawe, eerste druk 2016
ISBN 978 0 86487 824 3
H ierdie Bybelstudie is spesiaal gesk r yf
om gebruik te word saam met die
boek Goeie genade, jy is spesiaal!
Besoek gerus Bybel-Media se e -winkel
by w w w. by b el m edia . o rg. z a v i r
meer in l ig t in g en b es te ll i n g s.
Ons glo die regte produk op die regte tyd in
die regte hande maak ’n reuse-verskil.
Ons doel is om ’n wye reeks bekostigbare produkte
in die hande van jong gelowiges,
gemeentelede en leiers van ons land te sit.
Raak deel van ons span deur produkte te borg,
donasies te gee of ons finansieel te ondersteun.
Bybel-Media-span
Kontak ons by: 021 864 8268 of [email protected]
Bankbesonderhede: Bybel-Media, Absa, Wellington | Tjekrekening: 405 118 1699 | Verwysing: Van en selfoonnommer
Inhoud
Voorwoord....................................................................................................... 9
1. Die God van genade............................................................................ 10
2. Jy is God se tempel.............................................................................. 15
3. Jy is ’n heilige......................................................................................... 21
4. Jy is ’n hooptimis.................................................................................. 26
5. Jy is vergewe.......................................................................................... 31
6. Jy is veilig................................................................................................. 36
7. Jy is Christus se ambassadeur.......................................................... 42
8. Jy het sagte oë....................................................................................... 48
Voorwoord
Een van die interessante feite oor heuningbye is dat wanneer jy
’n heu­ningby van die res van die nes isoleer en hom bly versorg met
genoeg kos en water, dit wil sê, in die ideale habitat, jy verseker kan
weet dat hierdie by binne twee of drie dae sal vrek. Daar is iets in die
gemeenskap van heuningbye wat die swerm aan die lewe hou. Jy
kan met heuningbye boer, maar jy kan nooit met ’n enkele heuningby alleen boer nie. Dieselfde geld vir jou. Gelukkig kan jy sê: “Ek is
familie van God.”
~ UIT GOEIE GENADE, JY IS SPESIAAL!
Dit is ook waar vir ons as gelowiges: Ons het ander mense nodig, ons het
mekaar nodig.
In die lig hiervan het ek besef Goeie genade, jy is spesiaal! kort ’n ubuntuoomblik. Die Afrika-teoloog John Mbiti het lank gelede geskryf dat Afrika
se grootste bydrae tot die Christelike geloof die ubuntu-beginsel is – ek
is omdat ons is. Die diepste betekenis van die woord ubuntu is: ’n Mens
is ’n mens oor ander mense; ek is omdat ons is, of aan die hand van Goeie
genade, jy is spesiaal!, ek is spesiaal omdat ons spesiaal is.
Die “ons” in Jesus-volgelinge maak van jou ’n beter jy, ’n getrouer vol­
geling. In die geloof gaan dit om “ons” eerder as “jy”. As jy die “ons” lief­
het, raak jy ’n beter “jy”. Soos Neil Diamond sing: “It’s not about you. It’s not
about me. Love is all about we.”
Daarom het ek hierdie groepbesprekingsgids en persoonlike studies
geskryf wat kan help dat daar in groepe oor Goeie genade, jy is spesiaal!
gesels kan word. So kan ons saam mekaar se spesiaalwees, asook ander
mense s’n vier.
Geniet die geloofsreis saam met mekaar!
Ewald van Rensburg
9
1
Die God van genade
Om mee te begin
Lees hoofstuk 1-5 van Goeie genade, jy is spesiaal!
Ware spiritualiteit bestaan daarin om van oomblik tot oomblik uit die
genade van Jesus Christus te leef.
~ FR ANCIS SCHAEFFER
Inspirasie
Ben Hooper is in 1870 in die heuwels van Oos-Tennessee in die VSA ge­
bore. Hy was ’n buite-egtelike kind. In daardie dae het die samelewing
sulke kinders eenkant toe gestoot. Mense wou nie eens hulle kinders met
buite-egtelike kinders laat speel nie.
Wanneer Ben en sy ma dorp toe gestap het, het mense snedige aan­
merkings na haar kant toe geslinger. Skool was vir Ben net so ’n nare er­
varing. Elke pouse het hy alleen eenkant bly staan. En alleenwees is nie vir
’n kind bedoel nie.
Toe Ben 12 was, het ’n nuwe predikant op die dorp aangekom. Dit
was ’n groot geleentheid vir so ’n klein dorpie. Dadelik het Ben wonder­like
stories oor die nuwe predikant gehoor – dat hy mense aanvaar net soos
hulle is.
Een Sondag het Ben, wat nog nooit in ’n kerk was nie omdat hulle nie
welkom was daar nie, besluit om na hierdie nuwe predikant te gaan luister.
10
D i e G od van  g enad e
Hy sou heel agter in die kerk wegkruip, het hy besluit. Ben het stilletjies
ingesluip toe die diens reeds aan die gang was en voor die laaste lied net
so saggies weer uitgesluip. Maar in sy hart het daar vir die eerste keer hoop